Nacházíte se:
Kontakty

PRIMASKA

Telefon: 283 013 333, 100
Email: info@primaska.cz

Nad Primaskou 1179/27
Praha 10, Strašnice
100 00

Outsourcing majetku

V rámci služby „ Outsourcing majetku " jsme schopni zajistit na modulu majetku evidenci dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, drobného majetku vedeného v operativní či účetní evidenci podle platných zákonů, směrnic a Vašich požadavků. Jsme připraveni Vám poskytovat měsíční sestavy stavu majetku, sestavy měsíčních pohybů majetku, jeho zařazení, vyřazení. V ročních intervalech inventární sestavy pro tisk podle lokací až po jednotlivá střediska či jednotlivé osoby, výpočet účetních a ročních daňových odpisů podle jednotlivých karet majetku.

 

 • Možnost evidence dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku, drobného majetku podle platných zákonů, směrnic a požadavků klienta
 • Evidence majetku je pod jedinečným inventárním číslem s vyloučením záměny a s možností volby různých kategorií podle požadavků klientaPodrobná evidence na kartě majetku, která zahrnuje veškeré evidenční údaje, včetně rozsáhlého textového popisu a historie karty
 • Evidence umožňuje provádět všechny pohyby majetku, jako je jeho zařazení, vyřazení, technické zhodnocení, přírůstky, převody ze střediska na středisko, změny umístění, nebo změny odpovědných osob s přímím dopadem do majetkové karty a její historie
 • Umožňuje provádět inventarizace majetku podle různých kritérií, jako např. po zodpovědných osobách, střediscích, zvolených kategoriích, SKP apod.
 • Možnost evidence na konkrétní střediska, osoby, místnosti, popř. jiná umístění
  Evidence a výpočet daňových a účetních odpisů podle jednotlivých karet majetku, kdy daňové odpisy je možno zvolit v rámci platného zákona a účetní odpisy podle směrnic účetní jednotky
 • Daňové i účetní odpisy je možno provádět před jejich definitivním provedením nejprve pro kontrolu
 • Zálohování veškerých dat majetku k libovolnému datu
 • V případě dostupných informací snadné zavedení evidence i v průběhu roku
 • Měsíční účetní odpisy i s vygenerovaným účetním zápisem
 • Přehledné sestavy umožňující dokonalé měsíční přehledy o stavu a pohybu majetku
 • Přehledné sestavy podle daňových skupin nutných pro sestavení daňového přiznání, včetně rozdílů účetních a daňových odpisů za období
 • Kontrolní sestava evidovaného majetku na konta v účetnictví a to včetně oprávek
 • Evidence drobného majetku je na stejném podrobném evidenčním principu jako dlouhodobý majetek, opět s možností evidence na jednotlivé osoby, střediska, místnosti, případně jiná umístění. Evidence a výstupy jsou obdobné jako u dlouhodobého majetku s výjimkou odpisů
 • Umožňuje evidenci i více kusů jako souboru, s možností vyřazení nebo převodu pouze jeho části

 

Společnosti skupiny PRIMASKA  dále často pro klienty zajišťují část nebo celé zpracování majetkové evidence klienta. Zejména často spolupracují nad databází v oblasti modulu evidence majetku:

 

 • Zatřídění nového majetku a jeho správného odepisování
 • Provádí kontroly zatříděného majetku a technického zhodnocení
 • Spolupracuje na provádění pravidelných inventarizací nebo je přímo zajišťuje
 • Vypomáhá pravidelně nebo na vyžádání klienta s vlastním pořizováním dat
 • Kontroluje nebo přímo tvoří a udržuje metodiku odpisování jednotlivých majetků
 • Připravuje nebo pomáhá při vzniku datového nebo tiskového výstupu pro klienty pro převod do jiných IS klienta nebo pro jeho kontrolingové oddělení či management
 • Zajišťuje pravidelné zálohování,které je poskytované v datové formě klientovy v pravidelných periodách
 • Poskytuje v rámci spolupráce daňové a účetní poradenství a dohled
 • Provádí na vyžádání nebo pravidelně školení uživatelů (často nových zaměstnanců)

 

 zpět